Volgen per email

maandag 10 september 2012

De leesfabriekBeste collega's

Leuk initiatief. Lijkt me goed om hier een keer op terug te komen.

De Leesfabriek
Stichting De Leesfabriek (www.deleesfabriek.nl en www.deleesfabriek.be) wil leesbevordering en leesplezier onder jongeren stimuleren, door het neerzetten van een interactief platform voor en door jongeren. Daaraan zijn gekoppeld de mogelijkheden van sociale media en de betrokkenheid van diverse auteurs. Jongeren krijgen hierdoor de mogelijkheid hun passie voor lezen te delen met leeftijdsgenoten. Dit is nodig omdat deze doelgroep te weinig geprikkeld en geïnspireerd wordt om te lezen. Daarnaast is het belangrijk dat deze jongeren de stap maken van de jeugdliteratuur via de jongerenliteratuur naar volwassenenliteratuur. Alleen wanneer dat met plezier gebeurt blijven deze jongeren lezers voor het leven. Belangrijk in deze is dat de website zorgt voor rijke titelinformatie (content) over jongerenliteratuur, dat het onderwijs actief wordt ondersteund, en dat jongeren actief kunnen deelnemen aan de zgn. “Lokale Leesfabrieken”, binnen Nederland en Vlaanderen.

Boekhandel           
Met de content uit De Leesfabriek kan de boekhandel zich profileren, online en/of in de winkel. Deze content wordt daarmee aantrekkelijk voor boekhandels die zich (willen) richten op deze doelgroep. De boekhandel is op vele fronten de bakens aan het verzetten. Digitalisering heeft veel aandacht, maar de mogelijkheden worden nog te weinig benut door de boekhandel. Kinderen in de basisschoolleeftijd hebben de afgelopen jaren veel aandacht gekregen en zij lezen over het algemeen goed en met plezier als ze naar het middelbaar onderwijs gaan. Maar de boekhandel dreigt deze lezers als ze jongeren zijn te verliezen aan andere vormen van vrijetijdsbesteding, zoals games en andere prikkels die laagdrempelig zijn. Wij zijn er van overtuigd dat jongeren die via De Leesfabriek op een eigentijdse en snelle manier worden aangesproken op hun passie voor lezen, deze passie zullen voortzetten en zullen delen met leeftijdsgenoten, die vervolgens kunnen zorgen voor een olievlekwerking naar de boekhandel. Naast de directe contacten met individuele jongeren zijn er nieuwe mogelijkheden om de contacten met de scholen hernieuwd aan te halen binnen het kader van zgn. Lokale Leesfabrieken (zie pag. 2).

Onderwijs en Bibliotheek
Parallelle belangen zijn er voor het onderwijs en de bibliotheek. Nog teveel wordt op middelbare scholen gewerkt met oude boekenlijsten en een vastgestelde canon, die de ruimte voor leesplezier en daarmee voor leesbevordering beperken. Hoe vaak niet wordt een goede en enthousiaste lezer in het voortgezet onderwijs de lust tot lezen ontnomen.
Bibliotheken streven naar het realiseren van lokale netwerken, maar hebben geen goed antwoord op de vraag van jongeren, het is een moeilijke doelgroep die in de praktijk vaak geen prioriteit krijgt. Zo is er geen sprake meer van een doorlopende leeslijn. We kunnen deze lijn herstellen 1) door een nauw contact met uitgevers te onderhouden, 2) regelmatig in gesprek te gaan met jongeren en 3) docenten en bibliotheekmedewerkers goed te informeren. Dan kunnen jongeren door gedreven bibliothecarissen en enthousiaste docenten uitgedaagd worden en kunnen ze elkaar stimuleren tot het lezen van voor hen interessante literatuur. Alleen op die manier blijft lezen leuk. Dit gegeven staat los van de vraag of een bepaald boek wel of niet ‘op de lijst’ mag, De Leesfabriek draait om leesplezier, niet om het doordrukken van een nieuwe literatuurlijst. Als jongeren en docenten uiteindelijk samen hun literatuurlijst kunnen optimalieren is dat mooi meegenomen… 

Docenten en bibliothecarissen hebben behoefte aan steeds geactualiseerde informatie over wat jongeren boeit en hoe ze daar binnen het kader van het literatuuronderwijs en leesbevordering mee uit de voeten kunnen. Hoe kan dat gerealiseerd worden?
Te denken valt aan:
-           opzet en begeleiding van leesgroepen binnen het voortgezet onderwijs, leesgroepen die gericht zijn op leesplezier,
-           voortdurend actualiseren van het aanbod voor deze doelgroep,
-           structurele ondersteuning en professionalisering van docenten/bibliothecarissen,
-           georganiseerde uitwisseling van ervaringen tussen docenten en bibliothecarissen binnen het voortgezet onderwijs en bibliotheken

De Leesfabriek brengt jongeren via een digitaal platform (website) met elkaar en met aantrekkelijke boeken in contact. Om dit optimaal te realiseren is het volgende nodig:
-           de huidige website van De Leesfabriek door ontwikkelen tot een echt platform,
-           ontwikkelen van interactieve tools (zoals apps en betere inzet van social media)
-           organiseren van live-events door Lokale Leesfabrieken, georganiseerd of ondersteund, door en voor jongeren.

Lokale Leesfabrieken
Deze Lokale Leesfabrieken kunnen gerealiseerd worden in een samenwerking tussen verschillende partijen. Te denken valt aan (de mediatheek van) een school, in combinatie met de (plaatselijke) bibliotheek, de boekhandel en/of een culturele broedplaats. Alle combinaties zijn mogelijk, zolang het om actieve partners gaat.
Te organiseren activiteiten:
-           boek-events met auteurs
-           leesgroepen / leespanels / discussiegroepen
-           (deelname aan / aanwezig op) culturele festivals
-           organisatie / deelname  schrijfwedstrijden
-           het maken van filmpjes over boeken
-           concrete dwarsverbanden met DJP / Inktaap / GDMW festival

Voor de lokale Leesfabrieken is op dit moment interesse vanuit verschillende plaatsen in Nederland en Vlaanderen. Zo liggen er inmiddels concrete contacten met enkele scholen en een bibliotheek in Zaandam. Met een school en bibliotheek in Hoogeveen. Met het rectorenoverleg van de gemeenschappelijke VO-scholen in Almere. In Vlaanderen is interesse vanuit de bibliotheek en de dienst cultuurparticipatie van de Gemeente Gent. En vanuit scholen in Sint Niklaas en Tessenderloo.

Bezoek onze website: www.deleesfabriek.nl of www.deleesfabriek.be
Volg ons op Twitter via @deleesfabriek,
Volg ons op Facebook via de fanpagina ‘De Leesfabriek’


De Leesfabriek is opgezet door John Schrijnemakers en Dorothée Postel, vanuit Het Leesbureau te Amersfoort.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.